News and Updates

EZ-School Package
1.Silver (3,800 ฿ / เดือน)
2.Palladium (7,500 ฿ / เดือน)

User Online

User Online: 1
Today Accessed: 143
Total Accessed: 28944
Your IP: 54.166.77.32
โฆษณา

งานวัดผล กรอกคะแนน คิดเกรด

งานวัดผล กรอกคะแนน คิดเกรด

SET :  4   

ระบบวัดผลการเรียน  จะช่วยจัดการในส่วนของการกำหนดหลักสูตรรองรับไปถึงการ Split  วิชาย่อย  และยังสามารถช่วยให้งานกรอกคะแนนเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็วด้วยสูตรการคำนวนที่แม่นยำ

รายละเอียดเพิ่มเติม


0.00 บาท

1 รายการในร้านค้า

สินค้าชิ้นสุดท้านในร้าน

Add to my wishlist      การกำหนดข้อมูลพื้นฐาน


 • สามารถกำหนดประเภทวิชาหลักได้  และสามารถ Sprit เป็นวิชาย่อยเพิ่มได้
 • สามารถ Config Master File เองได้ไม่ว่าจะเป็น แผนการเรียน สถานะนักเรียน เกณฑ์การวัดผลและเกรด กำหนดประเภทวิชา กลุ่มสาระวิชา เป็นต้น
 • สามารถแสดงผลรวมทั้งหมดของวิชาที่กำหนดได้  หรือกำหนดให้แสดงเฉพาะวิชาได้
 • สามารถสืบค้นได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
 • มีระบบการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงสูงสุดถึงระดับวิชา และสามารถกำหนดสิทธิ์ครูผู้ตรวจสอบคะแนนได้

 

         การกำหนดวิชาเรียน


 • สามารถกำหนดวิชาเรียนพร้อมกันหลายเครื่องได้ โดยวิชาเรียนจะมีการ Update ข้อมูลล่าสุดและเรียกดูได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งการกำหนดวิชาจะมีรายละเอียดย่อยๆ เช่น ส่วนเก็บคะแนนหรือส่วนคะแนนสอบ หรือใช้ในการคำนวณเกรดหรือไม่ใช้ก็ได้ เป็นต้น
 • สามารถแก้ไข ยกเลิกวิชาที่กำหนดขึ้นได้
 • สามารถส่งรายวิชาเรียน ไปยังปีการศึกษาถัดไปได้
 • สามารถกำหนดวิชาย่อย(Split วิชาหลักให้เป็นวิชาย่อยหลายวิชา) ภายใต้รหัสวิชาหลักเดียวกันได้
 • สามารถกำหนดครูผู้สอนให้กับวิชาที่ย่อยที่ถูกแยกออกได้ (Split วิชา) หนึ่งวิชาเรียน สามารถมีครูผู้สอนได้มากกว่า 1 ท่าน
 • สามารถระบุจำนวนคาบต่อสัปดาห์ และจำนวนสัปดาห์ใน1 เทอม รวมถึงจำหนวนเปอร์เซ็นต์การมาเรียนเพื่อ ใช้คำนวณคาบเรียนสูงสุดที่สามารถขาดเรียนได้
 • สามารถกำหนดวิชาเรียน พร้อมรหัส ให้สอดคล้องกับทางกระทรวงศึกษาธิการ โดยแยกรายละเอียดในแต่ละวิชาเองได้
 • สามารถกำหนดวิชาเรียนได้ว่า ต้องการให้ตัดคิดคะแนนและตัดเกรดรายเทอม หรือรายปี (เทอม 1 + เทอม 2)
 • สามารถกำหนดวิชาเรียน พร้อมรหัส ให้สอดคล้องกับทางกระทรวงศึกษาธิการ โดยแยกรายละเอียดการในแต่ละวิชาเองได้ ว่า ชื่ออะไร เป็นประเภทวิชาอะไร เรียนระดับชั้นไหน อยู่กลุ่มสาระใด ใช้น้ำหนัก หรือ หน่วยกิต รวมถึงสามารถระบุชื่อครูผู้สอน การเก็บคะแนน (70/30 หรือ 80/20) ในแต่ละได้
 • สำหรับวิชาที่เป็นวิชารวม เช่นสามวิชารวมเป็นวิชาเดียว ตัวระบบรองรับการ Split วิชาและแยกกันคีย์คะแนนได้

 

       การจัดหลักสูตร


 • สามารถกำหนดแผนการเรียนเองได้ เช่น แผนการเรียนปกติ กลุ่มวิทย์- คณิต กลุ่มศิลป์-ภาษา ฯลฯ เป็นต้น
 • สามารถจัดหลักสูตรได้จากทั้ง ตามชั้นเรียน ตามหลักสูตร หรือจัดทั้งหมดได้
 • สามารถส่งหลักสูตรไปยังปีการศึกษาถัดไปได้
 • สามารถจัดหลักสูตรวิชาตามแผนการเรียนให้แก่ระดับชั้นเองได้
 • ในแต่ละวิชาสามารถระบุจำนวนคาบต่อสัปดาห์ และจำนวนสัปดาห์ในเทอม รวมถึงจำนวน% ในการมาเรียน เพื่อหาจำนวน คาบเรียนสูงสุดที่นักเรียนสามารถขาดเรียนได้

 

 การกำหนดกลุ่มการเรียน


 • สามารถจัดกลุ่มการเรียนได้แบบรายชั้นเรียน กำหนดครูผู้สอนให้กับห้องเรียน (ในกรณีที่มีครูสอนในวิชาหลายคน) ซึ่งจะกำหนดว่าครูผู้สอนท่านไหน สอนห้องไหนได้บ้าง
 • การจัดกลุ่มการเรียน ไม่ซับซ้อนยุ่งยาก สามารถจัดกลุ่มตามพร้อมกันหลายเครื่อง
 • สามารถแก้ไข หรือลบข้อมูลการจัดกลุ่มการเรียนได้
 • สามารถจัดกลุ่มการเรียนอัตโนมัติได้
 • สามารถจัดกลุ่มการเรียนให้แก่แต่ละห้องเรียนเองได้ และยังมีระบบจัดกลุ่มการเรียนอัตโนมัติที่รวดเร็วกรณีที่เรียนทุกห้องได้อีกด้วย

 

การกำหนดเกณฑ์การประเมิน • สามารถกำหนดเกณฑ์การประเมินแยกตามรายวิชาได้
 • สามารถส่งรายการเกณฑ์การประเมินไปยังปีการศึกษาถัดไปได้
 • สามารถคัดลอกเกณฑ์การประเมินไปวิชาอื่นๆได้
 • สามารถลบและแก้ไขเกณฑ์การประเมินได้
 • สามารถกำหนดเกณฑ์การประเมินต่างๆ ได้เอง เพื่อใช้เป็นเกณฑ์การเก็บคะแนนของแต่ละวิชา เพราะแต่ละวิชาอาจจะใช้เกณฑ์ไม่เหมือนกัน หากวิชาใดที่ใช้เกณฑ์เหมือนกันก็ไม่ต้องกำหนดใหม่สามารถที่จะ Copy เกณฑ์การประเมินไปใช้กับวิชาใหม่ได้เลย

 

 การลงทะเบียนนักเรียน


 • สามารถแก้ไขหรือลบข้อมูลการลงทะเบียนได้
 • สามารถคัดลอกข้อมูลการลงทะเบียนจากเทอม 1 ไปยังเทอม 2 ได้
 • สามารถดูรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไปแล้ว เป็นรายบุคคลได้
 • มีระบบลงทะเบียนนักเรียนอัตโนมัติ ซึ่งจะมีวิชาเป็นหลัก หากได้มีการจัดกลุ่มไว้แล้วระบบจะลงทะเบียนให้ตามกลุ่มให้ทุกห้องทุกคนให้อัตโนมัติเพียงแค่กดปุ่มเดียว
 • สามารถทำสำเนาการลงทะเบียน (เฉพาะวิชาที่ใช้เรียนทั้งปี) จากเทอม 1 ไปยังเทอม 2 ได้อย่างง่ายดายเพียงแค่กดปุ่มเดียว

 

  การเก็บคะแนนและการกรอกคะแนน

   

 • สามารถกำหนดหัวข้อการเก็บคะแนนย่อยแต่ละวิชาได้
 • สามารถกำหนดการเก็บคะแนน ประเมินสภาพจริง สอบย่อย และคุณลักษณะประจำวิชา แบ่งย่อยได้หลายครั้ง
 • สามารถส่งคะแนนที่กรอกตามรายวิชาออก โปรแกรม Microsoft Excel ได้ และสามารถนำเข้าคะแนนจากโปรแกรม 
 • Microsoft Excel ได้เช่นกัน
 • สามารถแสดงข้อมูลผลการสอบแต่ละครั้ง และแสดงสถานะนักเรียนที่ผ่าน และไม่ผ่าน
 • สามาสามารถดูสรุปคะแนนวิชาที่มีการรวมวิชาเรียนมากกว่าหนึ่งวิชา (Split วิชา) ได้
 • สามารถค้นหาวิชาที่ยังไม่ได้คีย์คะแนน ได้ โดยค้นได้จาก วิชา รหัสครูประจำวิชา ชื่อครูประจำวิชา หรือจากเกณฑ์ต่างๆ
 • สามารถแก้ไขคะแนนและกรอกคะแนนการสอบซ่อม ในการสอบแต่ละครั้ง
 • สามารถตรวจสอบได้ว่า ครูประจำวิชาท่านใด ที่ยังไม่ได้คีย์กรอกคะแนน
 • สามารถกำหนดสิทธิ์ครูที่สามารถเข้าไปกรอกคะแนนตามรายวิชาที่สอนได้
 • การกรอกคะแนนสามารถแยกการเก็บคะแนนย่อยได้มากถึง 10 ครั้ง ในแต่ละเกณฑ์การประเมิน
 •  สามารถกรอกคะแนนที่มีทศนิยม 2 ตำแหน่งได้
 • การกรอกคะแนนหากกรอกไม่เสร็จสามารถที่จะกลับมากรอกเพิ่มเติมได้อีกครั้งหรือแม้แต่ Export คะแนนเพื่อที่จะไปกรอกต่อที่บ้านหรือนอกสถานที่ได้โดยจะ Export ให้เป็นไฟล์ Excel ให้ เมื่อกรอกเสร็จผู้ใช้สามารถที่จะ import เข้าระบบได้เอง
 • สามารถกรอกสถานะนักเรียนกรณีที่ไม่มาสอบได้เช่น ขาดสอบ ลาป่วย หรือแม้แต่ได้ทุนไปเรียนต่างๆ ได้ซึ่งคะแนนต่างๆ จะเปลี่ยนเป็นสถานะนักเรียนแทนเพื่อให้ผู้ที่มาตรวจสอบคะแนนทราบ

 

  การสรุปคะแนนและคิดเกรด


 • สามารถคำนวณคะแนน และคิดเกรด ของแต่ละวิชา พร้อมแสดงเกรดที่ได้
 • สามารถแสดงข้อมูลลำดับที่ของชั้นและลำดับที่ของห้องพร้อมแสดง GPA และเปอร์เซ็นต์ที่ได้
 • การคำนวณคิดเกรดปลายภาค สามารถที่จะเลือกคิดเกรดได้ทีละชั้นเรียน โดยไม่ต้องคำนวณพร้อมกันทั้งโรงเรียนเพราะทำให้ล่าช้าเนื่องจากข้อมูลเยอะ
 • การคีย์คะแนนนั้น สามารถเลือกคีย์ที่ช่องสรุปคะแนน หรือจะคีย์ตามแต่ละช่องคะแนนเก็บย่อยได้เช่นกัน
 • ตัวระบบสามารถตรวจสอบได้ว่า อาจารย์ประจำวิชาท่านใดยังไม่ได้คีย์คะแนน โดยสามารถเลือกดูตามช่วงเวลา หรือดูจาก    การสั่งพิมพ์รายงานสรุปได้
 • สามารถแก้ไขคะแนน และเกรดหลังจากที่มีการคิดคำนวณเกรดเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยไม่กระทบกับเกรดหรือคะแนนเดิม กรณีนี้ใช้เมื่อเด็กติด 0 หรือติด ร ต้องการจะแก้ไขให้เป็นเกรด 1
 • กรณีที่นักเรียนสอบตก (ไม่ผ่าน)ในแต่ละเกณฑ์การประเมิน สามารถที่จะกรอกคะแนนซ่อมได้

 

  รายงาน


 • สามารถพิมพ์ใบแจ้งผลการเรียนรู้กลางภาคเรียน ทั้งภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ได้
 • สามารถพิมพ์ผลการเรียนแต่ละระดับชั้น สามารถเลือกชั้นเรียนได้และห้องเรียนได้
 • สามารถพิมพ์รายงาน แสดงอันดับ Top-Ten แต่ละรายวิชา ของทุกระดับชั้น พร้อมระบุคะแนน สูงสุด ต่ำสุด และค่าเฉลี่ย
 • สามารถพิมพ์รายงานผลคะแนนรายวิชาแต่ละกลุ่มสาระ และแต่ละระดับชั้น
 • สามารถพิมพ์รายงานผลการเรียนเรียงตามลำดับของแต่ละห้อง
 • สามารถพิมพ์รายชื่อนักเรียนที่สอบได้ระดับคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์และต้องซ่อม โดยสามารถเลือกพิมพ์รายชื่อที่สอบไม่ผ่าน รายจุดประสงค์ได้ หรือเลือกรายชื่อนักเรียนจากรายชื่อที่สอบได้ต่ำกว่าเกณฑ์ และติด “0”
 • สามารถพิมพ์รายงานแบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
 • สามารถพิมพ์แผนภูมิผลการสอบก่อนเรียน (Pre-Test) และหลังเรียน (Post-Test)
 • สามารถ สั่งพิมพ์ระดับผลการเรียนของนักเรียน โดยสามารถแยกตามระดับชั้นและห้องเรียน และยังสามารถให้เลือก เรียนโดยใช้ตัวเลขวัดผลเป็น เปอร์เซ็นต์ เกรดเฉลี่ย หรือเกรดเฉลี่ยสะสมได้
 • สามารถพิมพ์รายงานผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 • สามารถพิมพ์รายงานประเมินผลการเรียนรู้ตามรายวิชา
 • สามารถพิมพ์รายงานแบบประเมินสภาพจริงและคุณลักษณะประจำวิชา
 • สามารถพิมพ์รายงานการวัดและการประเมินผลสาระการเรียนรู้(สอบระหว่างภาค)
 • สามารถพิมพ์รายงานรายงานผลการสอบระหว่างภาค(รายชั้น)
 • สามารถพิมพ์รายงานรายงานผลการสอบประจำภาคเรียน
 • สามารถพิมพ์ใบคำร้องขอสอบแก้ตัว
 • สามารถพิมพ์รายชื่อนักเรียนที่สอบไม่ผ่านปลายภาคเรียน
 • สามารถพิมพ์รายงานนักเรียนที่สอบไม่ผ่านตั้งแต่1วิชาขึ้นไปหรือมากกว่า1วิชา
 • สามารถพิมพ์รายงานกราฟแสดงผลการเรียนรู้รายวิชา
 • สามารถพิมพ์รายงาน ปพ.5 ซึ่งสามารถกำหนดเทมเพลทรายงานได้
 • รายงานผลการเรียน (ต2ก) ทั้งกลางภาคและปลายภาคแยกเป็นประถมแลมัธยม (Export to Excel)
 • รายงานผลการเรียนแต่ละระดับชั้น สามารถเลือกชั้นเรียนและห้องเรียนได้
 • รายงานแผนภูมิสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา หรือแยกตามกลุ่มสาระได้
 • รายงานรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยตามรายวิชาหรือตามกลุ่มสาระที่กำหนด (Export to Excel)
 • รายงานผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (Export to Excel)
 • รายงานประเมินผลการเรียนรู้ตามรายวิชา (Export to Excel)
 • รายงานแบบประเมินสภาพจริงและคุณลักษณะประจำวิชา (Export to Excel)
 • รายงานการวัดและการประเมินผลสาระการเรียนรู้ (สอบระหว่างภาค)
 • รายงานผลการสอบระหว่างภาค (รายชั้น) (Export to Excel)
 • รายงานผลการสอบประจำภาคเรียน (Export to Excel)
 • ใบเช็คคะแนนนักเรียนที่สอบไม่ผ่าน (กลางภาค)
 • ใบคำร้องขอสอบแก้ตัว
 • รายชื่อนักเรียนสอบไม่ผ่านปลายภาคเรียน
 • รายงานรายชื่อนักเรียนที่สอบไม่ผ่านรายวิชา
 • รายงานกราฟแสดงผลการเรียนรู้รายวิชา
 • รายงานรายชื่อนักเรียนที่เรียนดี/ตามชั้น
 • รายงานปพ.5 (ทั้งมัธยม และประถม)
 • รายงานนักเรียนยอดเยี่ยมประจำกลุ่มสาระ/แผนการเรียนรู้
 •  

No customer comments for the moment.

Only registered users can post a new comment.